DOŁĄCZ DO WYJĄTKOWEJ AKCJI
„FATIMA – ORĘDZIE AKTUALNE JAK NIGDY DOTĄD”
JUBILEUSZ 100-LECIA OBJAWIEŃ FATIMSKICH
Razem uczcijmy Fatimski Jubileusz! Ponad 100 lat temu, w 1917 roku, świat otrzymał od Matki Bożej wielki dar. Najświętsza Panna objawiła się trojgu pastuszkom w Fatimie, by ostrzec, że droga, którą wybrała ludzkość, prowadzi ku przepaści. Wspólnie możemy temu zapobiec! Maryja poleciła: „Odmawiajcie Różaniec codziennie!”
Odpowiadając na Jej wezwanie, przygotowaliśmy ten szczególny, pamiątkowy Różaniec Jubileuszowy. Pragniemy, by znalazł się w rękach każdego Polaka. Miliony modlitw, które dzięki niemu dotrą do Matki Bożej, podniosą tych, którzy upadli, umocnią wierzących, przemienią naszą Ojczyznę.
Różaniec ma ogromną moc:
  • prowadzi Cię do doskonałego poznania Jezusa Chrystusa,
  • oczyszcza Twoją duszę z grzechu,
  • daje Ci zwycięstwo nad wszystkimi wrogami,
  • ułatwia praktykowanie cnót,
  • rozpala Twą miłość do Jezusa Chrystusa,
  • wzbogaca Cię w łaski i zasługi,
  • umacnia Cię, byś mógł spłacać długi względem Boga i ludzi.
(św. Ludwik Maria Grignion de Montfort)

Wydawcą książki i organizatorem akcji jest Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi.
FATIMA – ORĘDZIE AKTUALNE JAK NIGDY DOTĄD
Książka „Fatima – Orędzie aktualne jak nigdy dotąd” autorstwa Luiza S. Solimeo w interesujący sposób opisuje sens Objawień i Proroctwa Matki Bożej Fatimskiej. W dogłębnym zrozumieniu tego sensu na pewno pomoże dołączony do książki Jubileuszowy Różaniec, wydany z okazji 100-lecia Objawień Maryi w Fatimie. Dodatkowo w pakiecie znajduje się karta na prośby i podziękowania, która w przypadku wypełnienia i odesłania, zostanie dostarczona do Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Fatimie.

Ileż łask mogą wybłagać Polacy, modląc się na różańcu w roku 2018 – w stulecie odzyskania przez nasz kraj niepodległości!
685824
  • Tak, dołączam do kampanii propagującej 100 – lecie objawień fatimskich.
  • Tak, pragnę, aby dzięki tej akcji jak najwięcej Polaków skorzystało z łask płynących z modlitwy różańcowej
  • Tak, zamawiam książkę „Fatima – Orędzie aktualne jak nigdy dotąd” z dołączonym do niej różańcem oraz kartą na prośby i podziękowania.
Dzięki bezpiecznemu i sprawdzonemu systemowi TPay, możliwe jest przekazanie datku:
Odbierz unikatowy różaniec wydany na 100-lecie Objawień Fatimskich i pomóż nam go rozesłać do setek tysięcy polskich domów!
Twoje wsparcie dla naszej kampanii będzie aktem wspaniałego, ufnego oddania się Maryi oraz uczynkiem miłosierdzia wobec bliźnich.
Zamawiam książkę „Fatima – Orędzie aktualne jak nigdy dotąd” z dołączonym do niej jubileuszowym różańcem i włączam się w dzieło propagowania Orędzia Fatimskiego, wpłacając dobrowolny datek w kwocie:
Wspieram kwotą:
Wspieram inną kwotą:
Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wykonania zamówienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy i w wykonaniu umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu w związku z realizacją celów statutowych, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych spotkaniach, kampaniach i akcjach społecznych oraz możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, c) w ramach współpracy z organizacjami posiadającymi zbliżone cele statutowe, poprzez przekazywanie Państwa danych osobowych tym podmiotom, a w szczególności Stowarzyszeniu „POLONIA CHRISTIANA” z siedzibą przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków, d) archiwalnych, gdy jest to niezbędne do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów dotyczących kontaktu w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach wskazanych pod literą b), c) i d) powyżej uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie wskazanych powyżej celów. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” lub na adres e-mail: iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe jak i osoby upoważnione (np. pracownicy). Dane osobowe mogą być również udostępniane innym organizacjom o zbliżonych celach statutowych. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi działalności statutowej, w związku z którą przetwarzane są Państwa dane osobowe, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.